lunes, 15 de octubre de 2007

Normativa básica FP

NORMATIVA BÁSICA FORMACIÓN PROFESIONAL

Lei Orgánica das Cualificacións e da Formación Profesional ( BOE, 20 de junio de 2002)MAIS SOBRE A LEI

Real Decreto 1538/2006, de 15 de decembre(BOE de 3 de xaneiro de 2007), polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo.

Real Decreto 1558/2005, de 23 de decembre BOE do 30), polo que se regulan os requisitos básicos dos Centros integrados de formación profesional.-

Real Decreto 777/98, de30 de abril, polo que se desenvolven determinados aspectos da ordenación de FP

Real Decreto 363/ 2004 Equivalencias a efectos de docencia de profesores do Corpo de Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño. pdf


Real Decreto 1046/2003que regula o Subsistema da Formación Profesional continua. pdf

Real Decreto 34/2008, de 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade. Máis... PDF

Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.PDF

Reais Decretos Ensinanzas Minimas de novos titulos de FP que se poderán impartir no curso 2008-2009

Reais Decretos polos que se complementa o Catálogo das Cualificacións profesionais

Normativa e información de FP da Conselleria de Educación : lexislación, probas, currículos, oferta formativa,FCT,validacións, orientación profesional...

No hay comentarios:

LEXISLACIÓN BÁSICA

Lei Orgánica de Educación.pdf
Lei Orgánica das Cualificaciones e da Formación Profesional ( BOE, 20 de junio de 2002)