miércoles, 24 de octubre de 2007

Lei 13/2007 de Función Pública de Galicia e outra normativa básica

· Lei 13/2007, do 27 de xullo, de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia.

· Lei 4/1988 da Función Pública de Galicia.

· IV Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia. Modificación de determinados apartados do IV Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia. Resolución de 27.03.2006, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se dictan instruccións sobre a cobertura temporal de postos de traballo mediante comisión de servizos.

Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público

Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008.

IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL E FAMILIAR

Lei 39/1999, de 5 de novembro, para promover a conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras.
Máis... PDF

Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes

Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes

Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. PDF

Plan Concilia

Lei 35/2007 de 15 de novembro, pola que se establece a deducción de 2500€ por nacemento ou adopción de fillo/a) PDF

SAÚDE LABORAL

Ley 31/1995 de prevencion de riscos laborais.

Real Decreto 1299/2006, de 10 de novembro, polo que aproba o cadro de enfermedades profesionais no sistema da Seguridade Social e establecense criterios para a sua notificación e rexistro.PDF

No hay comentarios:

LEXISLACIÓN BÁSICA

Lei Orgánica de Educación.pdf
Lei Orgánica das Cualificaciones e da Formación Profesional ( BOE, 20 de junio de 2002)