miércoles, 31 de octubre de 2007

Lexislación Conselleria sobre Profesorado


ACCESO,MOBILIDADE E COMISIÓNS DE SERVIZO

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes e se regula o réxime transitorio referido na LOE Máis... PDF

Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.PDF lexislación complementaria sobre mobilidade REAL DECRETO 2112/1998, de 2 de outubro, polo que se regulan os concursos de traslados de ámbito nacional para a provisión de prazas correspondentes ós Corpos Docentes. Máis... PDF

Orde do 28 de xuño de 2006 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizo e por petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral. PDF MODIFICADA POLA Orde do 3 de maio de 2007 pola que se modifica parcialmente a do 28 de xuño de 2006 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizo e por petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral.PDF

Orde do 30 de abril de 2007 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e a petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde.PDF

Orde do 17 de xuño de 2004 pola que se regulan as permutas provisionais, por petición dos interesados, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.PDF

Acordo de plantillas de Secundaria 1998_.PDF


PERMISOS

Orde do 29 de marzo de 2006 pola que se regulan as vacacións e o gozo da hora de ausencia ao traballo para as funcionarias e funcionarios docentes que imparten ensinanzas distintas das universitarias e que teñen un fillo menor de nove meses.PDF


Lei 13/2007 da función pública*Pendente da publicación de instruccións para a sua aplicabilidade ós docentes*

RETRIBUCIÓNS PROFESORADO

Preacordo acadado na mesa sectorial docente non universitaria sobre as retribucións do profesorado dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que imparte ensinanzas distintas das universitarias asinado pola Consellería de Educación e as Organización Sindicais CC.OO, ANPE, CSI-CSIF, CIG e FETE-UGT

Lei 7/2002, do 27 de decembro, de medidas fiscais e de réxime administrativo

Real decreto 213/2003 do 21 de febreiro, polo que se modifica o Real decreto 456/1986, do 10 de febreiro, polo que se fixan as retribucións dos funcionarios en prácticas

Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes. : PDF

Lei 8/2003, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2004. (Artigos 11 ó 23)

Orde do 16 de xaneiro de 2007, da Consellería de Economía, pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2007

XUBILACIÓNS

Orde do 26 de decembro de 2007 pola que se regula a convocatoria para o ano 2008 da xubilación anticipada voluntaria conforme a disposición transitoria segunda da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.PDFINTERINOS E SUBSTITUTOS

RECOÑECEMENTO DE TRIENIOS - Orde do 11 de maio de 2007, pola que se ditan normas relativas ao recoñecemento de trienios ao persoal funcionario interino docente e ao profesorado de Relixión ao servizo da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

ADDENDA ó Acordo do 20 de xuño de 1995 sobre o acceso á Función Pública Docente en calidade de profesor interino ou substituto (12/07/2006)

PROFESORADO DE RELIXIÓNReal Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Máis...PDF

Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a relación laboral do profesorado de relixión e se ditan instrucións relativas á provisión de postos. PDF

Acordo sobre as retribucións dos profesores de relixión

Retribucións do profesorado de relixión para o ano 2007 (segundo a Orde do 16 de xaneiro de 2007)OUTRA LEXISLACIÓN DA CONSELLERIA SOBRE PROFESORADO POR TEMAS


Acceso á función pública docente

Admisión de alumnos

Catálogos de Primaria

Centros integrados

Clases pasivas

Comedores escolares

Comisións de Servizos

Compensación de gastos derivados de accidentes de tráfico

Educación Infantil

Educación Primaria

Elección de horarios (ROCs IES, Ceips e CPIs) .Instrución 2004 sobre horarios de profesorado de secundaria. instrucion2004.pdf

Eleccións sindicais

Ensinanza Secundaria Obrigatoria

Ensinanzas de Danza

Ensinanzas de Idiomas

Ensinanzas de Música

Especialidades

Estrutura da Consellería de Educación

Formación do profesorado

Formación Profesional

Outras funcións

Galego

Incompatibilidades

Indemnizacións

Inspección educativa

Inspección médica

Integración

Interinos a tempo parcial

Itinerancia

Permisos e licenzas

Profesores especialistas

Provisión de postos

Retribucións

Réxime disciplinario

Seguridade Social / MUFACE

Servizos previos

Situacións administrativas

Titulacións mínimas para centros privados

Xornada de traballo

Xubilación

No hay comentarios:

LEXISLACIÓN BÁSICA

Lei Orgánica de Educación.pdf
Lei Orgánica das Cualificaciones e da Formación Profesional ( BOE, 20 de junio de 2002)