domingo, 28 de octubre de 2007

Lexislación diversa ensino:Galego, adultos,indemnizacións...

LEIS ORGÁNICAS DO SISTEMA EDUCATIVO ANTERIORES Á LOE (VIXENTES E NON VIXENTES)

Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación

Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo

Lei Orgánica 9/1995, de 20 de novembro, da participación, a avaliación e o goberno dos centros docentes

PROCECEMENTO ADMINISTRATIVO

Decreto 267/1994, do 29 xullo, polo que se aproba a relación de procedementos iniciados a solicitude dos interesados, dos que sexa competente para resolve-la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e nos que falta de resolución expresa de Administración produce efectos desetimatorios ou estimatorios.PDF

LINGUA GALEGA

Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo.PDF
Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).PDF

OUTRA LEXISLACIÓN DA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN

Educación de persoas adultas

Formación do profesorado

Decreto 202 de indemnizacións económicas

Orde do 4 de decembro de 2003 pola que se regula o funcionamento e a oferta formativa dos centros integrados

Circular nº 12/2004 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais sobre organización do ciclo elemental do primeiro nivel das ensinanzas especializadas do idioma inglés na modalidade a distancia, programa "that's english", para o curso 2004-2005.

Circular 9/2004 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se regula o procedemento de admisión e a avaliación do alumnado nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Orde que se regula a certificación e rexistro das actividades de formación permanente do profesorado (homologación). XA NON ESTÁ VIXENTE

No hay comentarios:

LEXISLACIÓN BÁSICA

Lei Orgánica de Educación.pdf
Lei Orgánica das Cualificaciones e da Formación Profesional ( BOE, 20 de junio de 2002)