jueves, 3 de enero de 2008

LOE, calendario de aplicación e outras disposicións curriculares

Lei Orgánica de Educación

Real Decreto 806/2006, de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, establecida pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, LOE Máis PDF

Real Decreto 1467/2007, de 2 de novembro, polo que se establece a estructura do bacharelato e se fixan a suas ensinanzas mínimas.Máis... PDF Correción de erros ANEXO II carga lectivaPDF


Real Decreto 1631/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria. Máis... PDF

Real Decreto 1629/2006, de 29 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas de idiomas de réximen especial reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Máis... PDF
Real Decreto 1630/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen las ensinanzas mínimas do segundo ciclo de Educación infantil. Máis... (2007/00185) PDF
Real Decreto 1538/2006, de 15 de decembro, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo. Máis... PDF
Real Decreto 1577/2006, de 22 de decembro, polo que se fixan os aspectos básicos do currículo das ensinanzas profesionais de música reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. Máis... PDF


Real Decreto 596/2007, de 4 de maio, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño.
Máis... PDF PDF
Real Decreto 1513/2006, de 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación primaria. Máis... PDF

Orde do 26 de abril de 2007 pola que se ordenan e organizan as ensinanzas de bacharelato para adultos a distancia na Comunidade Autónoma de Galicia. PDF

Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. PDF

Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.PDF

Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.PDF

Decreto 198/2007, do 27 de setembro, polo que se establece a ordenación do grao elemental das ensinanzas de réxime especial de música.PDF

Decreto 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime especial de música.PDF

No hay comentarios:

LEXISLACIÓN BÁSICA

Lei Orgánica de Educación.pdf
Lei Orgánica das Cualificaciones e da Formación Profesional ( BOE, 20 de junio de 2002)